هرکه بدین سرای درآمد نانش دهید و از عقیده اش مپرسید چراکه آنکه در نزد خدا به جان ارزد در نزد ما به تکه نانی همی ارزد

تو كه بال نداري،چرا...بازي درمياري؟

تلويزيون رئيس جمهور مهرورز كه 63درصد راي دارد را نشان ميدهد!.بابايمان مي گويد ما نمي دانيم اين طرف به كجايش مي نازد كه اينقدر هارت و پورت ميكند.بني صدر باز يكجايي داشت كه برود و زندگي كند اين كجا دارد برود؟
ما ياد يك جُك بي ادبي مي افتيم ولي براي اينكه بد آموزي نكرده باشيم كمي تغييرش ميدهيم.
ميگويند روزي حيوانات باغ وحش را داشتند با هواپيما به جايي ميبردند.يك طوطي كه آن جلو نشسته بود داد زد:مهماندار يه ويسكي.مهماندار برايش يك ليوان ويسكي آورد.طوطي گفت نميخورم.مهماندار گفت براي چي؟طوطي گفت محض پررو بازي و زد زير خنده.چند دقيقه بعد دوباره طوطي همين درخواست را تكرار كرد و دوباره همان جواب را داد.براي بار سوم مهماندار شاكي شد و طوطي را گرفت و از هواپيما بيرون انداخت.
كنار طوطي يك خرس نشسته بود.خرس از كار طوطي خوشش آمد.با خود گفت طوطي كوچك بود كه بيرون انداخته شد ولي اين مهماندار زورش به من نميرسد.براي همين داد زد: مهماندار يه ويسكي.مهماندار ويسكي آورد.خرس گفت نميخورم.مهماندار گفت براي چي؟خرس گفت محض پرروبازي.مهماندار دو نفر را صدا كرد و خرس بدبخت را از هواپيما بيرون انداختند.خرس كه داشت سقوط ميكرد طوطي را ديد كه بال زنان به سمتش آمد و گفت:"آخه تو كه بال نداري چرا پررو بازي درمياري؟"

دلمان ميخواست اين رئيس جمهور پررو را ميديدم و ميگفتيم آخه تو كه نه جنبش سبز داري نه نيروي نظامي . نه بسيجي و نه حمايت آن بالايي ،تازشم جنگيرها و رمالهايت را گرفته اند، چرا پررو بازي در مياري؟

۳ نظر:

تجر گفت...

:)))))))))
راست میگید. بیچاره هیچکی هم نداره. بعد از پایان دوره ریاست جمهوری هم (اگه به سلامت به آخرش برسه)، بدبخت میشه. حالا دو تا کار میتونه بکنه. یا انقدر بچاپه برای بعد از ریاست جمهوری، یا اینکه یکجوری (که نمیدونم چجوری)رهبری رو هم بزنه کنار

سمفونی ادب گفت...

احسنت

رویا گفت...

والااااااااا ..بدبخت مهجور!