هرکه بدین سرای درآمد نانش دهید و از عقیده اش مپرسید چراکه آنکه در نزد خدا به جان ارزد در نزد ما به تکه نانی همی ارزد

نظر محمود به نظر جن گيرها نزديكتر است.

كانال بي شرفي ماهواره فيلم مُلك سليمان را نشان ميدهد.بابا و مامانمان اين فيلم را توي سينما آزادي ديده اند.ما را هم با خودشان نبرده اند كه نترسيم.دوستان بابايمان گفته بودند كه توي فيلم پر از جن و شياطين و رمال و جادوگر مي باشد.ممكن است بچه بترسد.ولي ما كه هرچه نگاه ميكنيم چيز ترسناكي نمي بينيم جز يك كشتي كه مثل يوگي و دوستان با باد پرواز ميكند و ما هي ميترسيم كه باد قطع شود و كشتي فرتي بيوفتد و پخش زمين شود و "امين زندگاني" با آن چشمهاي رنگابارنگ و موهاي قشنگش نفله شود.
بابايمان براي اينكه ما نترسيم توضيح ميدهد كه شياطين فقط مي توانند توي جلد آدمهاي بد بروند و آنهايي كه ايمانشان قوي است جن تويشان نمي رود.كل فيلم هم دنبال اين است كه توي سر ما بكند كه شياطين و جنگير و رمال و اجنه فقط مي توانند توي آدمهايي كه بد هستند نفوذ كنند و روحشان را تسخير كنند.

گنده هاي حوزه و سران مملكت و دوستان وبلاگ نويس كه از قضا روزي براي احمدي نژاد سينه چاك مي كردند و "به بهشت نمي رفتند اگر احمدي آنجا نباشد" به اين نتيجه رسيده اند كه شياطين ،محمودشان را تسخير كرده اند .بعضي هم معتقدند كه اجنه كاري كرده اند كه محمود به قدرت برسد.
نتيجه اخلاقي اينكه همه آن 63 درصد! كه به محمود راي داده اند ايمانشان ميلنگيده كه شياطين تويشان نفوذ كرده و رايشان را به سمت او سوق داده اند.
نتيجه اخلاقيتر اينكه خود محمود روح كثيفي داشته كه شياطين توي اينهمه آدم اين بدبخت را انتخاب كرده اند براي تسخير
نتيجه اقتصادي اينكه قيمت يك رمال با يك روسپي در فلكه صادقيه يك قيمت مي باشد.
نتيجه سياسي اينكه نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم.
نتيجه فلسفي اينكه رمالها به بهشت نمي روند چه محمود آنجا باشد چه نباشد.البته نظر ما به دومي نزديكتر است.
نتيجه عقلاني اينكه هيچ وقت نظرتان را به نظر جنگيرها نزديك نكنيد.جنها شاخ و سم دارند جفتك ميزنند له و لورده تان مي كنند.
نتيجه انساني اينكه سه ماه از دربند بودن مير حسين و كروبي توسط آدمهاي تسخير شده گذشت.

۱ نظر:

نیکی گفت...

حرف دلمون رو زدی....واقعا ممنون...