هرکه بدین سرای درآمد نانش دهید و از عقیده اش مپرسید چراکه آنکه در نزد خدا به جان ارزد در نزد ما به تکه نانی همی ارزد

روياهاي يك كودك اسير...

آن مَرد با اَسب آمد...
آن مَرد با دوتا دَست آمد...
بابا آب داد...

هیچ نظری موجود نیست: