هرکه بدین سرای درآمد نانش دهید و از عقیده اش مپرسید چراکه آنکه در نزد خدا به جان ارزد در نزد ما به تکه نانی همی ارزد

براي هنرمندي كه شهرم را سبز كرد.

...و خفاش اعظم گفت :بدترين شكنجه براي دشمن مان آفتاب پرست چيست؟
يكي از خفاشها گفت: علي حضرت، بدترين چيز نور خورشيد است
پس شبانه آفتاب پرست را به صخره اي رو به آسمان بستند.....
.
.
.
و فكر ميكردند بدترين شكنجه براي هنرمند، "حصر" خواهد بود.