هرکه بدین سرای درآمد نانش دهید و از عقیده اش مپرسید چراکه آنکه در نزد خدا به جان ارزد در نزد ما به تکه نانی همی ارزد

صفر پيدايش

گفت:نگران نباش ،همه چيز مثل روز اول ميشود
و نمي دانست ،همه چيز از روز اول شروع شد