هرکه بدین سرای درآمد نانش دهید و از عقیده اش مپرسید چراکه آنکه در نزد خدا به جان ارزد در نزد ما به تکه نانی همی ارزد

دروغگو

دروغگویی در خونمان می باشد.این را از مادرمان به ارث برده ایم.وقتی از مادرمان می پرسیدیم چرا گریه میکنی میگفت پیاز پوست کنده ام.وقتی می پرسیدیم چرا غذا نمیخوری میگفت سیرم و آخرین لقمه را در دهانمان میگذاشت.
امروز زنگ زد .حالم را پرسید
گفتم خوبم...خوبــــــــ...
میم.پارسا

هیچ نظری موجود نیست: