هرکه بدین سرای درآمد نانش دهید و از عقیده اش مپرسید چراکه آنکه در نزد خدا به جان ارزد در نزد ما به تکه نانی همی ارزد

کودک درون غمگین

+چرا دیگه اینجا نمی نویسم؟ کودک چهار ساله درونم نکنه بزرگ شده باشه؟
-نخیرم ما بزرگ نشده ایم ما همان م.پارسا ۴ساله از تهران می باشیم.این شمائید که خود بزرگ بینی شده اید و با از ما بهتران می پرید.شبها در آغوش تلگرام میخوابید و نصف شب به اون پوی زشت چاقالو غذا میدهید و صبح ها با ایمو چت بازی تصویری میکنید و مارا فراموش کرده اید و کودک چهارساله درونتان را فرستاده اید آن ته مه ها و اندازه آن پوی بی همه چیز هم تحویلش نمیگیرید.بروید با همان پیامهای مسخره تلگرامتان خوش باشید و از پرفسور سمیعی مطلب بگذارید و شب فلان دعا را بخوانید چون ماه درست روی مرکز زمین قرار دارد و به فرموده دکتر نمازی رئیس بیمارستان شیراز دوغ با پیاز نخورید که اسرائیل مواد بد توی دوغ ریخته تا شما را عقیم کند و اگر خون آریایی دارید این را به بیست و پنج نفر بفرستید یکی نفرستاد خیلی ضایع شد و از اینا
+غلط کردم

هیچ نظری موجود نیست: